Crime

Another Sagi Group, arrested

Sa kaso kung saan inaresto ang isang aktibong empleyado ng Tokyo Regional Taxation Bureau dahil sa panlilinlang sa sustainability benefit ng bagong Corona, ang mapanlinlang na grupo ay nagbahagi ng impormasyon sa LINE at nakipagpalitan ng mga pekeng dokumento na ginamit para sa mga mapanlinlang na aplikasyon. Ang pitong tao, kabilang si Kohei Tsukamoto (24), isang empleyado ng Tokyo Regional Taxation Bureau na inaresto dahil sa hinalang pandaraya, at ang 17-taong-gulang na batang lalaki noong panahong iyon ay nagpanggap na isang solong nagmamay-ari na ang kita ay nabawasan. dahil sa impluwensya ng bagong Corona. May hinala na nag-apply siya ng benepisyo at nanloko ng 1 milyong yen mula sa gobyerno, at tinatantya ng Metropolitan Police Department na ang kabuuang pinsala ay umabot sa 200 milyong yen.

Sa mga sumunod na panayam sa mga imbestigador, nalaman na si Tsukamoto at ang kanyang mga kasamahan ay bumuo ng isang grupo ng LINE na tinatawag na “Sustainable Benefits Guidance Team” upang magbahagi ng impormasyon.
Ang mga pekeng dokumento sa pagbabalik ng buwis na ginamit para mag-aplay para sa mga benepisyo ay ipinagpalit din sa pagitan ng “instructor” at “applicant” gamit ang LINE group na ito.
Source: TBS News

To Top