Culture

The End of the Second World War and its Effects

End of the Second World War

Ang masalimuot na Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay maluwalhating nagtapos sa pagsuko ng Germany  noong May 1945. Ito ay ibinigay sa mga Western Allies. Samantala, opisyal na natuldukan ang nasabing nakaririmarim na digmaan sa panahong sumuko ito noong August 14 at pormal  na isinakatuparan pagsapit ng ikalawa ng Setyembre 1945. Kasabay nito, ang Great Depression ay tuluyan na ngang naglaho na nagdulot ng kaunting kasaganaan para sa lahat ng mamamayan sa buong mundo. Bilang pagpapatunay, ang unemployment rate ay lubhang bumaba ayon sa mga batikang historians. Narito pa ang ilan sa ang effects after the end of the Second World War.

Lumago ang GDP nang lumipas na  ang dilim at pangamba dulot ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at Great Depression. At ang pinakamahalaga sa lahat ng ito, naging abot kaya ang mga goods or services para sa lahat ng mamamayan.  Dahil dito, sila ay mas nagkaroon ng kapangyarihan sa paggastos ng kanilang salapi sa mga bagay at pagkain na kanilang maibigan.

Sa bahagi naman ng pamahalaan, nagdulot ito ng  karagdagang gastos para sa  pamahalaan. Sa pananaw ng mga economic experts, ito ay hindi kailanman nagdulot ng paglago ng ekonomiya sa kabuuan. Karamihan sa laman ng kaban ng gobyerno ay nauuwi sa pribadong sektor. Ito ay sa pamamagitan ng dagdag na buwis at ang  lumalalang pangungutang ng gobyerno.

Ang labis na  pangungutang ng pamahalaan ay nagkaroon ng draining effects sa investment capital mula sa  mga  productive activities ng  pribadong sektor. Matapos ito, nagkaroon  ng relocation of funds sa  mga non-productive government consumption.

Knowledge and Power: The Information Theory of Capitalism and How it is Revolutionizing our World by  George Gilder Summarizes World War II’s End

Sa  pagtatapos ng artikulong ito,  sa mata ng kasaysayan,  ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay…

“After World War II, when ten million demobilized servicemen returned to an economy that had to be converted from a garrison state to civilian needs, economists steeled themselves for a renewed depression.  A sweeping Republican victory in the Congressional election of 1946, however, brought an end to the wartime government-planning regime [over regulation].  Dropping from 42 percent of GDP to 14 percent, government spending plummeted by a total of 61 percent between 1945 and 1947.  One hundred fifty thousand government regulators were laid off, along with perhaps a million other civilian employees of government.  The War Production Board, the War Labor Board, and the Office of Price Administration were dismantled [deregulation].”

To Top