News

MALINIS NA PAGKAIN

MALINIS NA PAGKAIN
Ang Kentucky Fried Chicken of Japan ay nag labas “finger gloves” at ito ay successful sa kanilang 220 stores. Ang glove na ito ay magko-cover ng dalawang daliri para maiwas na madumihan at malagyan ng mantika ang mga kamay. Plano pa nilang padamihin ang paggamit nito sa iba pang stores sa buong Japan.
Source: ANN News

To Top