Politics

Political Reconstruction of Japan after the Second World War

Political Reconstruction of Japan after the Second World War

Ang mapait na pagkatalo ng Japan sa kamay ng mga American forces ay nagsimula ng isang bago at makabuluhang political reconstruction agenda. Ito ay sa pamamagitan ng isang makasaysayang pagsasagawa ng rehabilitation sa larangan ng social reforms na sadyang di matawaran. Kasama ditto ang mga pangunahing kaanib na mga bansa ng Allied Forces. Sinimulan  nila ang mga ito sa pamamagitan ng  pag-didisarma sa Japan, ang  makisama  sa mga colonial  nations nito, mapanatiling matatag ang kanilang ekonomiya at iba pa. Samantala, ang remilitarization process ng buong bansa ay mahigpit na tinutulan matapos ang pagpatupad ng mga agarang pagbabagong ito.

The Role of the Allied Powers in the Political Reconstruction of Japan after the Second World War

Si Heneral Douglas Mac Arthur ang naging pinuno ng Allied Forces Supreme Command na nagpasimuno ng rehabilitation of Japan. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng mahahalagang desisyon ay nakasalalay sa kamay ng makapangyarihang heneral. Ang panahon ng political reconstruction ay naganap mula 1945 hanggang 1947. Dahil dito, nagkaroon ng mga mahahalagang pagbabago ang Japanese government. Matapos ang digmaan, ang mga allied forces ay nagpataw ng parusa sa Japan sa usaping militarism at mga expansion projects na nagbunsod ng digmaan sa Tokyo.

Inalis ng SCAP (Supreme Commander of the Allied Powers) ang pagkakaroon ng Japanese armies at mahigpit na pinagbawalan ang mga pinuno ng militar na magkaroon ng political leaderships sa bagong pamahalaan noon. Ngunit ang pinakamaganda  sa lahat, ang SCAP ay naglunsad ng makasaysayan at tunay na land reform. Ito ay may layuning mai-angat ang kalagayan ng mga tenant farmers at bawasan ang mapaniil na kapangyarihan ng mga may-ari ng lupa. Ito ang siyang nagbigay ng ibayong suporta para sa di mapipigilang Japanese expansionism agenda noong 1930’s.

Sinubukan din ni Mac Arthur na buwagin ang mga business conglomerations ng mga negosyanteng Hapones. Ito naman ang siyang nagbigay daan sa pagsibol at pagyabong ng free market capitalism scheme. Noong taong 1947, ang Pilipinas at Japan ay nagkaroon ng panibagong saligang batas na magtakda upang ibaba o bawasan ang kapangyarihan ng emperador at gawing parliamentary ang sistema ng pamahalaan.

Sa pagsasaggawa ng mga political reconstructions na ito, ang mga Hapones ay di kailanman nagpakita ng pagkatalo at karuwagan upang kanilang matamo ang wagas na pagbabago para sa mga Pilipino.

Image Credit:

By Army Signal Corps [Public domain], via Wikimedia Commons

To Top