Culture

Omotenashi: Hospitality Culture in Japan Part 1

Omotenashi

Ang maganda at makabuluhang kultura ng isang bansa ay sumasalamin sa malalim na ideolohiya at cultural identity nito. Sa bansang Japan, lubos na makikilala ang kanilang humble historical roots sa pamamagitan ng kanilang hospitality culture.

Sa ating artikulo ngayon, tatalakayin natin ito sa paraang maiintindihan ng lahat ang natatanging kahalagahan nito sa kaunlaran ng isang bansa at ating unique way of life.

 

What is Omotenashi?

This is a rich and vivid part of Japan’s culture. To define, this involves the universal grace and respect for other people in general. The literal translation of the terminology means to entertain their guests through warmth and tenderness with all their hearts. This has been perceived as a spirit of service that is extremely integrated in the inspiring cultural make up of Japan.

Do you want to know how the essence of hospitality is being applied in their daily way of life? Read on.

 

Omotenashi:  Practical Approach of Japan’s Lasting Friendship and Camaraderie

Omotenashi is clearly manifested in a traditional hotel, where every guest is being treated like a VERY IMPORTANT PERSON. Lahat ng uri ng accommodations ay malugod na ipinagkakaloob sa isang panauhin na hindi na kailangang hingin pa. Similarly, it is Japan’s excellent way of expressing their politeness. Omotenashi is also evident in restaurants and other types of business establishments and even in their very own households. Although there is no formal approach that is involved in the transcending hospitality culture in Japan, there are certain rules to follow so it will continue to flourish in time.

Kung ikaw ay isang panauhin sa Japan, tatanggapin mo ng  buong puso ang anumang serbisyo na kanilang ibibigay  bilang host. Ang pinakamaganda sa hospitality attitude ng mga Hapones ay ang kanilang pagiging metikuloso sa iyong mga pangangailangan, kahit hindi mo ito sabihin.

 

Though the terminology itself is too  difficult to pronounce, it does not matter for as long as the eternal spirit of Omotenashi lives, Japan will always be one of the most  revered and well-loved country in Southeast Asia.

 

Sa ikalawang serye ng artikulong ito,  paano  naman  ipinatutupad ang Omotenashi sa larangan ng business? Stay tuned.

 

Image attribution:

By KAMUI (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

To Top