Culture

Reconstruction of Japan after World War 2 in terms of Food

Japanese Food Culture during the Second World War

Ang isang maunlad na bansa tulad ng Japan ay nagkaroon ng mga agarang pagbabago matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa mga panahong iyon, ang kanilang pamahalaan ay naglatag ng mga reporma ukol sa pagkain. Kasama na rito ang pagbibigay ng mga pagkaing kinakailangan upang bumalik ang sigla at lakas ng mga mamamayan pati na rin ang kanilang tumamlay at bagsak na ekonomiya, Ito ay ibinibigay ng buong puso ng kanilang GHQ. Gayun din, ang mga makabuluhang hakbang na ito ay ibinatay sa  isang dietary survey. Ayon sa kanilang masusing pag-aaral, ang rice intake percentage noong kasagsagan ng digmaan. Sa kabilang dako, ang tinatawag na intake ng protina at matatabang pagkain ay lubhang tumaas.

Japanese Food Culture during the Second World War

Samantala, ang kanilang traditional diet ay kaakibat ng mga sumusunod na mga pangunahing dahilan: Buhay, kalagayan sa lipunan, regional culture and historical change. Ang makulay at maimpluwensiyang food culture ng Japan ay may layuning iproseso ang mga pagkaing mabibili agad upang mabuhay sa araw-araw. Ang Japan ay nagpasa ng isang universal law upang lalo  pang mapalawig at mapatatag ang kanilang food security. Ito ay  ang Shokuiku Act.

Ayon sa batas na ito, ang  gobyerno at ang mga piling miyembro ng Shokuiko Promotion Council ay bubuo ng mga  alituntunin ukol sa local production, local consumption policy. Sa preamble ng batas  na ito, ganito ang nakasaad.

“For the development of our country in the 21st century, it is important for children to acquire sound mental and physical health, so that staff, parents, preschool teachers, pediatricians, volunteers, diet & nutrition teachers, school doctors, cooks, volunteers, industrial doctors, home doctors, health screeners, care managers, exercise instructors, volunteers, mother & children protection, school children protection, industrial hygiene health — promote these items:

  • Health care for the elderly 
  • Practice Chopsticks
  • Cook with motherly Knowledge for Healthy life habits
  • Independent life
  • Eat with family
  • Play with regular exercise
  • Select foods
  • Healthy body for pregnancy
  • Grow vegetables
  • Catch fishes, etc.

Shokuiku Promotion Act Shokuiku contributes to build local community is listed. Volunteers support these plans so they could make progress in the future world. In addition, it is important to secure mental and physical health of the population for healthy living throughout one’s lifetime.

Nakapaloob rin sa batas na ito ang programang school lunch and diet and nutrition teacher system para sa kanilang MEXT. Sa kalaunan, ito ay lalo pang pinalawak ng ito ay samahan ng isang  proyekto na kung tawagin ay Japan Healthy 21.

Bilang karagdagan, ang bawat paaralan ay mayroong mga registered  dietician at teacher. Ang pangunahing layunin nito ay makapagbigay ng kaalaman sa mga bata ukol sa usaping nutrition education.sa  pammagitan ng school  lunch system ng bansa.

To Top